ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOMAGING-GR
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
05/11/2019
Application Deadline
20/11/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_18129
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Κωδικός θέσης 19α 

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος μικροσκοπίας φύλλου φωτός για την απεικόνιση τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών 

Κωδικός θέσης 19β

Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος οπτικής και οπτοακουστικής μικροσκοπίας

Κωδικός θέσης 19γ

Ανάπτυξη πειραματικής φορητής οπτοακουστικής συσκευής ανίχνευσης βιοδεικτών

Κωδικός θέσης 20β

Ανάπτυξη πρωτοκόλλου τρισδιάστατων κυτταροκαλλιεργειών καρκινικών και νευρικών κυττάρων για την μελέτη θεραπευτικών αγωγών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Related Project

BIOIMAGING-GR - A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Biological Processes

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 19α

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή συναφών πεδίων
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οπτοηλεκτρονική
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη τομογραφικών διατάξεων μικροσκοπίας
 • Εμπειρία στην ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων με έμφαση στην απεικόνιση τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών
 • Εμπειρία στην χρήση γλώσσας προγραμματισμού Matlab και Labview

Κωδικός θέσης 19β 

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών ή συναφών πεδίων
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε σχετικό πεδίο
 • Άριστη γνώση μεθόδων ελέγχου κύματος και δέσμης
 • Σημαντική εμπειρία σε ανάπτυξη οπτικών διατάξεων με έλεγχο κύματος και δέσμης
 • Γνώση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης και προσομοίωσης σε περιβάλλον Matlab, Mathematica, Zeemax

Κωδικός θέσης 19γ 

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οπτοηλεκτρονική-μικροηλεκτρονική
 • Εκτεταμένη γνώση τεχνικών οπτικής παγίδευσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων  

Κωδικός θέσης 20β

 • Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας ή συναφών επιστημών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
 • Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αναπτυξιακής μοριακής βιολογίας ή βιοχημείας
 • Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της φαρμακογνωσίας και χημείας φυσικών προϊόντων  
 • Εμπειρία σε τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας και μοριακής βιολογίας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης 
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

10 μήνες

Funding