ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
04/11/2019
Application Deadline
19/11/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_18005
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Ανάπτυξη συστήματος μικροροών και σύγκριση στατικών και δυναμικών κυτταροκάλλιεργειών 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών, ειδικότερα πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Εμβιομηχανικής
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master) σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Desirable Qualifications

  • Εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες με χρήση μικρορροών
  • Δημοσίευση(εις) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα ΒΙΤΑΔ και στον κωδικό της θέσης 53β
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες