ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
25/10/2019
Application Deadline
09/11/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_17510
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Σύνθεση και χαρακτηρισμός αμφίφιλων συμπολυμερών με βάση τα πολυπεπτίδια με ακραίες ομάδες για στοχοποίηση καρκινικών κυττάρων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

 

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Επιστήμης Υλικών)
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία, παρουσίαση αποτελεσμάτων και τεχνολογική διορατικότητα
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (C1)

Desirable Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό πολυπεπτιδικών πολυμερών
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Γνώση της τεχνικής υψηλού κενού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 49 και στο όνομα του προγράμματος INNOVATION-EL
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες