ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
21/10/2019
Application Deadline
27/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_17020
Salary
750 euro
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

«Ημιαγώγιμοι νανοκρύσταλλοι φασματικής επιλεκτικότητας για διαγνωστικές εφαρμογές»

 Είναι ευρέως γνωστές οι ξεχωριστές ιδιότητες νανοσωματιδίων σε σχέση με τις αντίστοιχες συμπαγών υλικών, και ειδικά ο ρόλος που διαδραματίζει στις παρατηρήσιμες ιδιότητες το μέγεθος αλλά και το σχήμα του πυρήνα του νανοσωματιδίου. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται σε υλικά με διαστάσεις νανοκλίμακας, απαιτεί την κατανόηση εξωτικών καταστάσεων της ύλης, που ελέγχονται από κβαντικούς νόμους που διέπουν τον κόσμο των ατόμων που την αποτελούν. Το ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής αφορά στην κατανόηση της φυσικής νέων ανόργανων νανοκρυστάλλων (π.χ. αλογονίδια ή χαλκογονίδια) δομής σπινελίου ή περοβσκίτη για την υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. Για το λόγω αυτό, θα διερευνήσετε τη συλλογική λειτουργικότητα των νανοϋλικών (π.χ. λόγω συνεργατικών φυσικών φαινομένων) κατά τη γειτνίαση των νανοκρυστάλλων. Θα αναπτύξετε διάφορες (bottom up) τεχνικές ελεγχόμενης οργάνωσης, με ποικίλα νανοσωματιδία, ώστε να ορίσετε τις παραμέτρους για την ανάπτυξη νέων οπτοηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. για ηλιακές κυψελίδες) και αισθητήρων (π.χ. για θεραποδιαγνωστικές εφαρμογές). Ο/Η υποψήφιος Διδάκτωρ θα εκπαιδευτεί αφενός σε μεθοδολογίες παρασκευής υλικών με λειτουργικά δομικά χαρακτηριστικά διαστάσεων νανοκλίμακας, ενώ θα αποκτήσει γνώσεις για τον χαρακτηρισμό, σε ευρεία περιοχή χωρο-χρονικών διαστάσεων, των περίπλοκων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των νανοκρυστάλλων. Ο υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει την επιστημονική του γνώση μέσω υφιστάμενων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός της Ελλάδας.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

 

 

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής/ Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Desirable Qualifications

Θα αποτελούν πλεονέκτημα:

  • Γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων με χρήση πακέτων λογισμικού.

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα ΑΕΝΑΟ και στους κωδικούς της θέσης 9 & 17
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc)
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Δυο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας από τον ακαδημαικό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr) και στον επιστημονικό υπεύθυνο (lappas@iesl.forth.gr)

Appointment Duration

9 μήνες