ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/10/2019
Application Deadline
27/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_16670
Salary
750 euro
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

«Ανάπτυξη και μελέτη δισδιάστατων υλικών μεταβατικών μετάλλων για ενεργειακές εφαρμογές»

Δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικού στο πεδίο της Φυσικής Υλικών, με ενδιαφέρον σε τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο/Η υποψήφιος Διδάκτωρ θα μελετήσει χαμηλοδιάστατα υλικά με ισχυρές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες εκφραζόμενες μέσω των διαφορετικών βαθμών ελευθερίας των ηλεκτρονίων (φορτίο και σπιν), σταθεροποιούν νέες καταστάσεις της συμπυκνωμένης ύλης (π.χ. κβαντικά υγρά σπιν). Θα εκπαιδευτείτε, αφενός σε μεθόδους παρασκευής υλικών (π.χ. καινοτόμα υβριδικά χαλκογονιδία μεταβατικών μετάλλων), και αφ’ ετέρου σε τεχνικές χαρακτηρισμού των περίπλοκων φυσικών ιδιοτήτων των φάσεων αυτών. Θα εφαρμόσετε προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση της δομής και δυναμικής των υλικών σε ευρεία περιοχή χωρο-χρονικών διαστάσεων. Ερμηνεύοντας τα πειραματικά σας αποτελέσματα, θα κατανοήσετε την επίδραση της τοπολογίας του κρυσταλλικού πλέγματος στην εκμετάλλευση ανταγωνιστικών φυσικών ιδιοτήτων (όπως ο μαγνητισμός και η υπεραγωγιμότητα) με σκοπό την αξιοποίηση αυτών σε τεχνολογίες αιχμής, π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής απόδοσης, μνήμες μεγάλης πυκνότητας εγγραφής δεδομένων, τρένα μαγνητικής αιώρησης maglev, κ.α.). Ο/Η υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει την επιστημονική του/της γνώση μέσω υφιστάμενων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός της Ελλάδας. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής/Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Desirable Qualifications

  • Γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων με χρήση πακέτων λογισμικού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα INNOVATION-EL και στον κωδικό της θέσης 12
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc)
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας στον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη lappas@iesl.forth.gr και στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr).

Appointment Duration

12 μήνες