ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/10/2019
Application Deadline
22/10/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_16046
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2019

Position Description

Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής και συναφών χημικών ουσιών, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.) - Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενου λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων) - Διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α. - Συμμετοχή στη σύνταξη εκθέσεων προόδου

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακός φοιτητής/τήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με πτυχίο σε  Φυσική, Χημεία ή  Επιστήμη Υλικών
  • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα ελαιόλαδου
  • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLAB

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης  με Α. Π. 16046 και στο όνομα του προγράμματος ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλου Σπουδών
  • Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες