ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
09/08/2019
Application Deadline
24/08/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_12866
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Κωδικός 13b'

Μελέτη ημιαγωγικών μικροκοιλοτήτων

Κωδικός 13b''

Μελέτη ημιαγωγικών μικροκοιλοτήτων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 13b'

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
  • Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές και διατάξεις
  • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικό χαρακτηρισμό ημιαγωγικών δειγμάτων

 

Κωδικός θέσης 13b''

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
  • Ερευνητική εμπειρία σε μετρήσεις φωτοχημικής χάραξης
  • Ερευνητική εμπειρία σε φασματοσκοπία ημιαγωγικών δειγμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες