ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/08/2019
Application Deadline
23/08/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_12816
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Κωδικός θέσης 3α 

Μελέτη ημιαγωγικών μικροκοιλοτήτων

Κωδικός θέσης 3β 

Μελέτη ημιαγωγικών μικροκοιλοτήτων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 3α

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία  
 • Διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
 • Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές, οργανικούς ημιαγωγούς και λιθογραφία
 • Ερευνητική εμπειρία σε μετρήσεις ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)

Κωδικός θέσης 3β

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία  
 • Διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
 • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικό χαρακτηρισμό και αυτοματοποιημένες μετρήσεις
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

3 μήνες