ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/08/2019
Application Deadline
28/08/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_12770
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Διδάκτορας Φυσικών Επιστημών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει καλές γνώσεις Φυσικής και ιδίως φυσικής στερεάς κατάστασης και γνώση λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων. Πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης των αισθητήρων σε οξειδωτικά και αναγωγικά αέρια με χρήση δύο διαφορετικών συστημάτων (αγωγιμότητας- conductometric και surface acoustic waves) 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη αισθητήρων
  • Εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης των αισθητήρων σε οξειδωτικά και αναγωγικά αέρια
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία, παρουσίαση αποτελεσμάτων και στην τεχνολογική διορατικότητα

Desirable Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη παρασκευή λεπτών φιλμ οξειδίων με τη τεχνική του sputtering ή με χημική μέθοδο
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ελληνικά & διεθνή συνέδρια

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες