ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
26/07/2019
Application Deadline
10/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_12076
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2019

Position Description

Σύνθεση και χαρακτηρισμός καινοτόμων λειτουργικών και αποκρίσιμων πολυμερών με προσχεδιασμένη χημική λειτουργικότητα, καθορισμένη μακρομοριακή αρχιτεκτονική, μοριακό βάρος και σύσταση. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: "Related Documents", αριστερά.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Επιστήμης Υλικών)
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία, παρουσίαση αποτελεσμάτων και τεχνολογική διορατικότητα
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Desirable Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερών
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες