ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
27/02/2019
Application Deadline
14/03/2019
Position Category
Other positions
Reference Number
2019_1200
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής - INNOVATION-EL» με κωδικό ΟΠΣ 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενισχυση Των Υποδομων Έρευνας Και Καινοτομιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίες ερευνητών-μεταπτυχιακών φοιτητών και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή υποτροφίες ερευνητών-μεταπτυχιακών φοιτητών, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Με ειδικότητα διαχίρειση έργου

Required Qualifications

• Πτυχίο Θετικών επιστημών
• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε:
   - Παρακολούθηση δαπανών
  -  Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ

Desirable Qualifications

• Εμπειρία στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Application Procedure

In order to be considered, the application must include:
- Completed application Form (Download link to the left)
- Brief CV
- Scanned copies of academic titles
- Reference letters (if required)
- All required forms and documents as layed out in each Job opening description

Please send your application and all documents to: hr@iesl.forth.gr and cc the Scientific supervisor marked in the left column

Appointment Duration

12 μήνες