ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART INSOLE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/07/2019
Application Deadline
06/09/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_11635
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ πιεζοηλεκτρικής κυψέλης και μετρητικού πίεσης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφούς επιστήμης
  • Αποδεδειγμένες Γνώσεις σε αναλογικά/ ψηφιακά ηλεκτρονικά και κυκλώματα
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών
  • Συνέντευξη

Desirable Qualifications

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Φυσικές ή Τεχνολογικές επιστήμες
  • Εμπειρία σε ελαστομερή υλικά
  • 3D CAD σχέδιο

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες