ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/07/2019
Application Deadline
27/07/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_11248
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2019

Position Description

Κωδικός 05α 

Επεξεργασία δεδομένων φασματοχημικών τεχνικών με μαθηματικές μεθόδους τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την επαύξηση της αναλυτικής πληροφορίας. Ανάλυση οργανικών καταλοίπων σε αρχαιολογικά αντικείμενα με φασματοσκοπικές τεχνικές.

Κωδικός 06

Επεξεργασία δεδομένων φασματοχημικών τεχνικών με μαθηματικές μεθόδους τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την επαύξηση της αναλυτικής πληροφορίας. Ανάλυση οργανικών καταλοίπων σε αρχαιολογικά αντικείμενα με φασματοσκοπικές τεχνικές.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: "Related Documents", αριστερά.

Required Qualifications

Κωδικός 05α

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμης Υλικών), Επιστήμες Μηχανικού,   Επιστήμης Συντήρησης.
 • Φοιτητής/τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Msc) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
 • Γνώση και εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές μελέτης και ανάλυσης υλικών με φασματοσκοπικές μεθόδους και τεχνικές λέιζερ

Κωδικός 06 

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμης Υλικών), Επιστήμες Μηχανικού,   Επιστήμης Συντήρησης.
 • Φοιτητής/τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Msc) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
 • Γνώση και εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές μελέτης και ανάλυσης υλικών με φασματοσκοπικές μεθόδους και τεχνικές λέιζερ.

Desirable Qualifications

Κωδικός 05α

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Κωδικός 06

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες