ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/07/2019
Application Deadline
26/07/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_11140
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2019

Position Description

Διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο των εξελιγμένων διατάξεων οπτικών ινών (Bragg gratings), αισθητήρων οπτικών ινών και μικροδομημένων οπτικών ινών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στην Φυσική ή Μηχανολογία ή Φωτονική
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο των εξελιγμένων διατάξεων οπτικών ινών (Bragg gratings), αισθητήρων οπτικών ινών και μικροδομημένων οπτικών ινών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φωτοευαισθησίας, ακτινοβολίας, λέιζερ και «μαλακής ύλης»
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

4 μήνες