ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/07/2019
Application Deadline
26/07/2019
Position Category
Other positions
Reference Number
2019_11136
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2019

Position Description

Κωδικός 27α

Ανάπτυξη υμενίων γραφενίου και άλλων δυσδιάστατων (2D) υλικών και φασματοσκοπική μελέτη των ιδιοτήτων τους.

Κωδικός 21α

Μελέτη υπερταχειών φωτοφυσικών διαδικασιών σε φλαβίνες και ένζυμα με χρήση χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ.

Κωδικός 22α

Χωροχρονικός χαρακτηρισμός παλμών femtosecond λέιζερ χαμηλού ρυθμού επαναληψιμότητας και χρήσης τους σε διάταξη pump-probe που θα αναπτυχθεί για την μελέτη της δυναμικής της αλληλεπίδρασης fs παλμών λέιζερ με υλικά.

Κωδικός 22β

Διαμόρφωση και κατασκευή σταθμού εργασίας φασματοσκοπίας πλάσματος παραγόμενου από λέιζερ στενών παλμών (fs-LIBS), για στοιχειακή ανάλυση υλικών και διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης filamentation για ανίχνευση από απόσταση.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 27α

 • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
 • Εμπειρία στην Ανάπτυξη υμενίων γραφενίου και άλλων δυσδιάστατων (2D) υλικών  
 • Εμπειρία στη φασματοσκοπική μελέτη των ιδιοτήτων γραφενίου και δυσδιάστατων (2D) υλικών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 21α 

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
 • Εμπειρία στη χρήση χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας υπερβραχέων παλμών λέιζερ με σκοπό τη μελέτη φωτοφυσικών διεργασιών σε βιομοριακά χρωμοφόρα
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχετικό αντικείμενο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 22α

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
 • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Εργαστηριακή εμπειρία στην χρήση fs λέιζερ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 22β​

 • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών  
 • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Εργαστηριακή εμπειρία στην χρονικά αναλυμένη φασματοσκοπία πλάσματος παραγόμενου από λέιζερ υλικών σε στερεή, υγρή και αέρια κατάσταση και χρήση στατιστικών τεχνικών χημειομετρίας για την ανάλυση των δεδομένων  
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

 • Αίτηση με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης (Form Greek στη στήλη αριστερά)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

4 μήνες