ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
25/02/2019
Application Deadline
13/03/2019
Position Category
Other positions
Reference Number
1199
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στην σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος προσωπικού. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Required Qualifications

• Πτυχίο ΑΕΙ σε πεδίο συναφές με τον Πολιτισμό και την Πληροφορική
• Εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων Η/Υ, φύλλων εργασίας και βάσεων δεδομένων
• Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δεδομένων πολιτισμικής κληρονομιάς
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εμπειρία στη διαχείριση ομάδας / project management

Desirable Qualifications

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Διοίκηση / management

Application Procedure

• Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης  (Δεξια στήλη)
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας από τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου προς το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ: hr@iesl.forth.gr και cc στον υπευθυνο της θέσης.

Appointment Duration

8 μήνες