ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ ΤΟΥ ΙΤΕ

11/08/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ ΤΟΥ ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας κατόπιν του, με Α.Π. 79049/5-8-2022, εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αποφασίζει με την υπ΄αριθ. πρακτικού 486/37-6/11-8-2022 την διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη δύο (2) Ερευνητών - μελών της ειδικής επιτροπής κριτών για την επιλογή Διευθυντού του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, και των αναπληρωτών τους, σε εφαρμογή της παραγράφου 10 εδαφ. β του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4386/2016.

Βάσει των παραπάνω, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ προκηρύσσει τις εκλογές για την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, από 9 π.μ. έως 4 μ.μ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ψηφιακά με το με το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ΖΕΥΣ, σύμφωνα με την απόφαση πρακτικού του ΔΣ/ITE υπ’ αριθ. 333/21-5/13.6.2016 (επισυνάπτεται σχετικό απόσπασμα πρακτικού ΔΣ/ΙΤΕ όπου προβλέπεται λεπτομερώς η διαδικασία εκλογής). Η διαδικασία θα επικουρείται τεχνικά από τον κ. Εμμανουήλ Γιατρομανωλάκη με αναπληρωτή χειριστή τον κ. Βασίλη Κιρκίνη (Απόφαση Δ/ντή ΙΗΔΛ με Αριθμ. Πρωτ. 86512/11-8-2022).

Δικαίωμα του εκλέγειν έχει το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ ανεξαρτήτως βαθμίδας) του Ινστιτούτου.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι Ερευνητές Α’ βαθμίδας του Ινστιτούτου.

Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός Ερευνητών Α΄ βαθμίδας, εκλέγονται Ερευνητές Α’ άλλου Ινστιτούτου του ΙΤΕ ή άλλου Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής, συναφούς ερευνητικού αντικειμένου ή επιστημονικού πεδίου ειδίκευσης του Ινστιτούτου, η υποψηφιότητα των οποίων θα προταθεί από τους Ερευνητές και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Διευθυντή.

Ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων όσων δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ορίζεται η 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 4 μ.μ. Οι δηλώσεις απευθύνονται προς την εφορευτική επιτροπή και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση efe@iesl.forth.gr.

Ο ορισμός της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών, θα πραγματοποιηθεί με δημόσια κλήρωση με την οποία θα επιλεγούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο γραφείο Γ266 (γραμματεία ΙΗΔΛ) στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του ΙΤΕ, την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 3 μ.μ.

 

Ηράκλειο 11 Αυγούστου 2022

                     Για το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ                    

Σ. Χ. Αναστασιάδης

Διευθυντής ΙΗΔΛ