ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
07/06/2023 00:00
Offers Closing Date
14/06/2023 16:49
Evaluation Date
15/06/2023 05:50
Type
Product
Cost (Ex VAT)
29900€

Abstract

 • Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος  «NAIAD 9578» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια συστήματος μηχανικών δοκιμών σε μικροκλίμακα, εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας, για την μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων στο εργαστήριο Nonlinear Lithography group του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Technical Characteristics

Technical Characteristics

Το σύστημα μηχανικών δοκιμών σε μικροκλίμακα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Dimensions: 52x17x21 cm
 • Weight: 6,5 kg
 • Force Capacity: 500mN
 • Available Force Transducers : 0.005, 0.02, 0.08, 0.2, 1, 5, 25, 100, 500mN
 • Force Accuracy : Approx. 0.2% of transducer capacity
 • Maximum Grip Separation : Approx. 10mm
 • Maximum Velocity : 5mm/s
 • Maximum Cycle Frequency : 0.1Hz
 • Maximum Data Rate : 15Hz
 • Actuator Technology : Stepper Motor
 • Actuator Resolution : 1um
 • Range of Field of View : 0.8-5.5mm
 • Vertical Image Resolution : 1536px

Procedure

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης : 29.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή

Contact Persons