ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΒΕ ΙΙΙ-ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
06/10/2021 00:00
Offers Closing Date
11/10/2021 15:00
Evaluation Date
11/10/2021 13:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
5656.8€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο του εργου ΕΛΔ00034 EPINEET/HFRI-FM17-3173 προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια  θερμαντικών αντιστάσεων και διαφόρων εργαλείων  στο ΜΒΕ ΙΙΙ-Νιτριδίων

Technical Characteristics

- RESISTOR&FIN L350X80 H40 1000W quantity 12

- THERMOCOUPLE WRE ARM/MRS quantity 2

- GASKET FLAT CU-AG JAP63 (X10) quantity 2

- GASKET FLAT CU-AG JAP35 (X10) quantity 2
-  GASKET FLAT CU-AG JAP16 (X10) quantity 2

- SHUTTER PLATE D44X49X0,5 TA quantity 5

- WASHER D10 TH.0,8 MO (2 HOLES) quantity 7

- WASHER D10X1,5 2XHOLES M1,6 quantity 7

- SCREW CS M1.6X4 MO (X10) quantity 1

Procedure

5.656,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons