ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
24/05/2019 00:00
Offers Closing Date
03/06/2019 16:00
Evaluation Date
04/06/2019 11:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
16500€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος «Τ4ΔΡΩ-00011 POLISIMULATOR ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια μετάλλων, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρυσός 99.99%, 100 κομμάτια διαστάσεων 1-3 mm

Ίνδιο, 50 ράβδους διαστάσεων 11x7 mm

Αλουμίνιο, 70 ράβδους διαστάσεων 20x6 mm

Μία (1) θήκη 30 cc από Νιτρίδιο του Βορίου (PBN Crucible) για επίταξη με μοριακές δέσμες

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης 16.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding