ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ LASER
This call is now closed.
Publication Date
24/05/2019 00:00
Offers Closing Date
03/06/2019 16:00
Evaluation Date
04/06/2019 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
2762€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Υποστήριξης Ερευνητικών Δράσεων «ΠΔΕ00745» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ενός (1) τροφοδοτικού laser, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ένα (1) τροφοδοτικό για laser Coherent Verdi 10 Watt (V10).

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης 2.762,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons