ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΔΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
27/04/2021 00:00
Offers Closing Date
07/05/2021 09:00
Evaluation Date
07/05/2021 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
4600€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «GA 876659-IREL40 H2020-ECSEL-2019-1-IA» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια 2 Συστοιχιών μικροκυματικών ακίδων

Technical Characteristics

Δύο (2) συστοιχίες μικροκυματικών ακίδων (RF multi-contact wedge probes) κατάλληλων για το χαρακτηρισμό ενισχυτών μικροκυματικού σήματος (RF amplifier) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Διαμόρφωση (Configuration): G – S – G – S – G – S - G
Απόσταση ακίδων (Pitch): 100 μm
Τύπος σύνδεσης (connectors type) : 2.92 mm, K-connectors
Μέγιστο DC ρεύμα (max DC current): 2 Amp
Μέγιστη DC τάση (max DC Voltage) : 50 Volts

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Contact Persons

Funding