ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ CEF3 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΥΨΗΛΑ ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
This call is now closed.
Publication Date
07/07/2021 00:00
Offers Closing Date
11/07/2021 16:00
Evaluation Date
12/07/2021 07:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
4350€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος  «ULTRACHIRAL» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια κρυστάλλου CeF3 και εφαρμογή σε αυτόν υψηλά αντιανακλαστικής επίστρωσης στη φασματική περιοχή γύρω από τα 532 nm, ο οποίος θα ενσωματωθεί σε πρωτότυπο πείραμα πολωσιμετρίας υψηλής ευαισθησίας με χρήση οπτικών κοιλοτήτων στο εργαστήριο Polarization Spectroscopy Group του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Technical Characteristics

Ο κρύσταλλος και η εξειδικευμένη αντιανακλαστική επίστρωση θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Διάμετρος x μήκος κρυστάλλου CeF3: 7 mm x 7 mm, κυλινδρικό σχήμα
  • Αντιανακλαστική επίστρωση με εγγυημένη ανακλαστικότητα R < 0.25% (ανά επιφάνεια) στα 532nm

 

 

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης : 4350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding