ΕΠΙΣΚΕΥΗ TURBOVAC TW7OH ΚΑΙ TURBO.POWER 300 AT
This call is now closed.
Publication Date
10/12/2021 00:00
Offers Closing Date
13/12/2021 17:00
Evaluation Date
13/12/2021 15:00
Type
Service
Cost (Ex VAT)
2945€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο του εργου ΕΛΔ00034 EPINEET/HFRI-FM17-3173 προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην επισκευή αντλίας κενού  TURBOVAC TW7OH και Turbo.Power 300 AT του οίκου Leybold GmbH Γερμανίας

Technical Characteristics

Η επισκευή αφορά

- TURBOVAC TW7OH Maintenance SC

- Inlet Screen DN 63 ISO-K

- Turbo.Drive TD 400 with RS 232 (Refurbished)

- Fixed price rep.Turbo.Power 300 AT

Procedure

2.945,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί
του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Contact Persons