ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΥΤΤΑΡΟΣΕΙΡΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
22/04/2021 00:00
Offers Closing Date
02/05/2021 16:00
Evaluation Date
03/05/2021 07:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
3700€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ  [ΒΙΤΑΔ]» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια δύο κυτταροσειρών Ζωντανών Κυττάρων για την δημιουργία τρισδιάστατων καλλιεργειών για απεικόνιση με μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης

Technical Characteristics

Τα ζωντανά κύτταρα έχει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Human Embryonic Stem Cells – H9 Cell Line (WA09)
  • cGMP material, Matched Research Bank, no disease reported
  • Feeder independent in cell culture
  • H9 cell line modified for GFP expression through the Synapsin promoter (H9 Syn-GFP)

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  3.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή

Contact Persons

Funding