ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΟΜΕΤΡΟΥ
This call is now closed.
Publication Date
08/12/2020 00:00
Offers Closing Date
19/12/2020 16:26
Evaluation Date
21/12/2020 14:27
Type
Πρόγραμμα
Cost (Ex VAT)
19750€

Abstract

 

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος «GA 765811-DoDyNet-H2020-MSCA-ITN-2017 DO RESEARCH, TRAINING & NETWORKS COSTS» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξαρτημάτων ρεομέτρου για τα ρεόμετρα MCR της Anton PAAR, που υπάρχουν ήδη στα εργαστήρια του ΙΗΔΛ.

 

Technical Characteristics

Technical Characteristics

Anton Paar accessories for rheological measurements under pressure.

•            Can be combined with MCR rheometers of Anton Paar

•            Max Pressure: 150bar

•            Stainless steel pressure cell with magnetic coupling,

•            standard 4-blade stirrer measuring tool,

•            Peltier heated cylinder for the range of -10 to 200C,

•            Pressure sensor,

•            Flow meter unit

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  19.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές και την δυνατότητα τοποθέτησης σε ήδη υπάρχον εξοπλισμό, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons