ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
23/07/2021 00:00
Offers Closing Date
30/07/2021 16:26
Evaluation Date
01/08/2021 13:27
Type
Project
Cost (Ex VAT)
7000€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «ΟΡΖ00326-60 | GA 101007417-NEP OTHER GOODS & SERVICES» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοσελίδας για τον υπολογισμό ιδιοτήτων των υλικών για την on-line πραγματοποίηση virtual υπολογιστικών πειραμάτων στα πλαίσια της προετοιμασίας για την παροχή ‘Virtual access΄ σε υποψήφιους χρήστες του NEP στο εργαστήριο του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Technical Characteristics

  • Ανάπτυξη ιστοσελίδας για τον υπολογισμό ιδιοτήτων των υλικών μέσω επεξεργασίας λέιζερ. Δημιουργία τριών ενοτήτων (modules): 1) Διαχείριση χρηστών, 2) Αριθμητική Μοντελοποιήση, 3) Προβλεπτικά μοντέλα. Η κάθε ενότητα της ιστοσελίδας θα αποτελείται από δύο μέρη, το γραφικό περιβάλλον (frontend) και τη διασύνδεση με τους αλγορίθμους (backend). Διάρκεια ανάπτυξης έξι (6) μήνες.
  • Υποστήριξη για βελτιώσεις και αποσφαλμάτωση προβλημάτων για χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  7000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons