ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΖΕΡ
This call is now closed.
Publication Date
19/09/2019 00:00
Offers Closing Date
28/09/2019 12:00
Evaluation Date
30/09/2019 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
2800€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος  SNF-ARCHERS-IESL προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια  υποσυστήματος αντλίας ψύξης συστήματος λέιζερ, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  1. Ψυκτική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 200 W.
  2. Ψυκτικός μηχανισμός βασισμένος σε θερμοηλεκτρικά στοιχεία.
  3. Σταθεροποίηση θερμοκρασίας μεταξύ ± 0.01 – 0.03 °C.
  4. Υποσύστημα αυτοψυχόμενο με αέρα.
  5. Μηχανισμός άντλησης ψυκτικού υγρού που βασίζεται σε μαγνητική σύμπλεξη, προς αποφυγή διαρροών λόγω χρήσης δαχτυλιδιού στεγάνωσης (τσιμούχας).  
  6. Αυτόματος διακόπτης χαμηλής στάθμης ψυκτικού υγρού.

Procedure

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding