ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΣΙ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΤΔΠ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ ΤΟΥ ΙΤΕ
Registration Dates
25/05/2022 - 25/05/2022
Event Dates
From: 01/07/2022 09:00
To: 01/07/2022 16:00
Contact person
Ms. Papadopoulou Lia
Place
online voting

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ, Σπύρος Αναστασιάδης, έχοντας υπόψη:

- Τη λήξη της θητείας του Ε.Σ. την 23.7.2022

- Το Άρθρο 15 του Ν. 4386/2016, που τροποποιεί το Άρθρο 17 του Ν. 4310/2014 που αφορά στην εκλογή και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων

- Το υπ’ αριθμ. πρακτικού 332/21-5/8.6.2016 του ΔΣ του ΙΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που αφορά στη Διαδικασία εκλογής μελών ΕΣΙ Ινστιτούτων και εκπροσώπου ΕΤΔΠ

 

Προκηρύσσει: Τις εκλογές για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ενός (1) εκπροσώπου του επιστημονικού-τεχνικού & διοικητικού προσωπικού (ΕΤΔΠ) που συμμετέχει στο ΕΣ του Ινστιτούτου, ως παρατηρητής (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά ψηφιακά την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, 9π.μ. – 4μ.μ.

[Ενστάσεις: Υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της ΕΦΕ, εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών – έως την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022]

 

Δικαίωμα του εκλέγειν των μελών του ΕΣΙ έχει το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου και οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ του Ινστιτούτου.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος ΕΣΙ έχουν Ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και ΕΛΕ Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου και συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές) οι οποίοι συνεργάζονται τουλάχιστον επί τριετία με το Ινστιτούτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο liap@iesl.forth.gr μέχρι Τετάρτη 8-6-2022.

 

Δικαίωμα του εκλέγειν του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ έχει το σύνολο του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου που συνδέεται με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως αιρετός εκπρόσωπος του ΕΤΔΠ έχει το σύνολο του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου που συνδέεται με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο liap@iesl.forth.gr μέχρι Τετάρτη 8-6-2022.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕ) αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη:

  • Ελένη Παυλοπούλου, Ερευνήτρια Γ’
  • Παρασκευή Πουλή, ΕΛΕ Β’
  • Αμαλία (Λία) Παπαδοπούλου, Διοικητικό Προσωπικό ΙΗΔΛ

 

Με (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη τα παρακάτω, αντίστοιχα:

  • Γεώργιος Βασιλάκης, Ερευνητής Γ’
  • Αργυρώ Κλίνη, ΕΛΕ Β’
  • Ασημίνα (Μίνα Παπαδάκη), Διοικητικό Προσωπικό ΙΗΔΛ

 

Ηράκλειο, 25-5-2022

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ

Σ.Χ. Αναστασιάδης

 

Για την πλήρη προκήρυξη των εκλογών Ε.Σ. μαζί με τα παραρτήματα σε μορφή PDF, ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Brochure download" αριστερά