ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
This position has been filled.
Publication Date
15/02/2019
Application Deadline
02/03/2019
Position Category
Αλλες θέσεις
Reference Number
253
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2019

Position Description

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Των Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τοΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή θα χορηγηθούν υποτροφίες ερευνητή-μεταπτυχιακού φοιτητή, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Required Qualifications

• Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία ή στην Εμβιομηχανική
• Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία στην μελέτη της αλληλεπίδρασης βιοϋλικών-κυττάρων
• Εργαστηριακή εμπειρία σε: κυτταροκαλλιέργειες, βιοχημικές τεχνικές (ELISA, PrestoBlue, BrdU, MTT, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, western blotting, μελέτη ενδοκυτταρικών μονοπατιών μεταγωγής σήματος), μοριακές τεχνικές (απομόνωση RNA, PCR και RT-PCR), απεικονιστικές μεθόδους και χειρισμό πειραματόζωων (ποντίκια)
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

In order to be considered, the application must include:
- Completed application Form (Download link to the left)
- Brief CV
- Scanned copies of academic titles
- Reference letters (if required)
- All required forms and documents as layed out in each Job opening description

Please send your application and all documents to: hr@iesl.forth.gr and cc the Scientific supervisor marked in the left column

Appointment Duration

7 μήνες