ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
05/02/2019
Application Deadline
20/02/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_1175
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2019

Position Description

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φύλλων θερμοκηπίου μέσω εφαρμογής λειτουργικών επιστρώσεων - INGRECO» με κωδικό ΟΠΣ 5030174, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΙνστιτούτοΗλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ τουΙδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίες ερευνητών-μεταπτυχιακών φοιτητών και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φύλλων θερμοκηπίου μέσω εφαρμογής λειτουργικών επιστρώσεων - INGRECO» (ΟΠΣ 5030174) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ).

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσικής, χημείας, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
  • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών
  • συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
• Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος (To αρχέιο προς συμπλήρωση ειναι στην αριστερή στήλη)
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

Appointment Duration

6 μήνες