ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/02/2019
Application Deadline
07/04/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
189
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν υποτροφίες ερευνητή/μεταπτυχιακού φοιτητή, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Required Qualifications

• Πτυχίο Σχολής Θετικών (π.χ. Φυσικής/ Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή Τεχνολογικών Επιστημών/ Εφαρμογών (π.χ. Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο.
• Εμπειρία σε διασύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και επιστημονικών οργάνων με Η/Υ σε πειραματικούς σταθμούς.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
• Αίτηση με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Αναλυτικές βαθμολογίες
• Δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας από τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Please send your application and all documents to: hr@iesl.forth.gr and cc the Scientific supervisor marked in the left column

Appointment Duration

10