Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα INGRECO


Contact Person(s):
Dr. Kiriaki ChrissopoulouΑ.Π. 29

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Download Related Documents


Abstract
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φύλλων θερμοκηπίου μέσω εφαρμογής λειτουργικών επιστρώσεων - INGRECO» με κωδικό ΟΠΣ 5030174, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΙνστιτούτοΗλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ τουΙδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίες ερευνητών-μεταπτυχιακών φοιτητών και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Download Related Documents".
 

  
Project Members
Dr. Kiriaki Chrissopoulou

Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  17/1/2019
BL
BR