Μία (1) θέση post-doc στο πρόγραμμα POLISIMULATOR


Contact Person(s):
Prof. Pavlos SavvidisΑ.Π. 197 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

Download Related Documents


Abstract
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων - POLISIMULATOR» με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00011/5021458, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΣΕ14510000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ τουΙδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Download Related Documents"
 

 
Project Members
Prof. Pavlos Savvidis

Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  9/3/2018
BL
BR