Μία (1) θέση Ερευνητού Β’ ή Γ’ βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ


Contact Person(s):Hράκλειο, 31/7/2017
Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 616
 
Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) προκηρύσσει την παρακάτω θέση Ερευνητή ως εξής:
 
Μία (1) θέση Ερευνητού Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:
« Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον»
 

 

Download Related Documents


Abstract
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  για την Β’ και Γ’ Βαθμίδα ερευνητών, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
             Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, για την Β΄ Βαθμίδα  θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να   διευθύνουν  προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν  και να κατευθύνουν  την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν  πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν  διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν  προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
            Οι υποψήφιοι για την Γ΄Βαθμίδα θα πρέπει να έχουν  τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν  και να εκτελούν  έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν  τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν  ή επιβλέπουν. Να έχουν  πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. Οι υποψήφιοι για την Βαθμίδα Γ’ θα πρέπει να έχουν εμπειρία τριών ετών στην εκτέλεση ερευνητικού έργου.
γ)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
     Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
δ)  Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1.        Αίτηση υποψηφιότητας  (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2.        Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 5 αντίγραφα (στα ελληνικά και αγγλικά)
3.        Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο σε 5 αντίγραφα (στα αγγλικά).
4.        Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
       α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
       β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή
       γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.
5.    Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 
Κατάθεση Δικαιολογητικών:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):
  • αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
  • ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:
            ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
            Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου
            Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
            700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ
            Τηλ. 2810 391300 ή 391303
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/9/2017. 

 Publication Date:  31/7/2017
BL
BR