Μία (1) θέση Ερευνητού Β’ βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ


Contact Person(s):
Ms. Lia PapadopoulouHράκλειο, 31/8/2018
Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 881
 
Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) προκηρύσσει την παρακάτω θέση Ερευνητή ως εξής:
 
Μία (1) θέση Ερευνητού Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:
 «Ηλεκτρονικές διατάξεις υψηλών συχνοτήτων βασισμένες σε γραφένιο και άλλα διδιάστατα υλικά».
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31/10/2018.
 
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 21 του Ν.4386/2016, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του Ν.4310/2014).
Για το πλήρες - βάσει της νομοθεσίας - κείμενο της προκήρυξης και για πληροφορίες υποβολής υποψηφιοτήτων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Download Related Documents".
 
Download Related Documents


Abstract
P.N. 881
Heraklion, 31/8/2018
 
FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS
INSTITUTE OF ELECTRONIC STRUCTURE AND LASER
 
ANNOUNCEMENT
According to Greek legislation, the Foundation for Research and Technology-Hellas/Institute of Electronic Structure and Laser (established by the Presidential Decree 432/1987), based on the decision of its Board of Directors of July 2018 (380/27-6/20.7.2018) announces the opening of one (1) tenured position at the rank of Researcher B’ (Principal Researcher) in the field of:
 
High frequency electronic devices based on graphene and other 2D materials”
 
Formal requirements:
- Ph.D degree in relevant scientific field
- Published work in high-impact scientific journals
- Knowledge of the greek language
Additional information regarding more specific requirements and submission of relevant documents is available upon request.
 
Contact person for information:
Mrs. Lia Papadopoulou
IESL-FORTH
100, N. Plastira str.
700 13 Heraklion, Crete
Greece
Tel: +30 2810 391303
e-mail: liap@iesl.forth.gr
 
Deadline for applications: 31/10/2018
 
                                                                                                            The Director of IESL/FORTH
                                                                                                                  S.H. ANASTASIADISProject Members
Ms. Lia PapadopoulouPublication Date:  31/8/2018
BL
BR