Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ερευνητών Α΄βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ιτε


Contact Person(s):
Ms. Lia Papadopoulou


Download PDF

Α.Π. 1358

Ηράκλειο, 7/12/2015

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ

 

Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις ερευνητών ως εξής:

 
·        Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μη-γραμμική λιθογραφία».
 
·        Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή μικροσυστήματα νανοηλεκτρονικής».
 
·        Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοφυσικές διεργασίες λέιζερ στην μικρο/νανοδόμηση υλικών».

Abstract

 Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι κατόχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων
 
Για υποβολή υποψηφιοτήτων, απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:
   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών σε επτά (7) αντίτυπα
   3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων σε επτά (7) αντίτυπα.
   4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές
   5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν  και επικυρωμένα.  Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά το διορισμό.
 
Κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία:
-        Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr
-        Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών. Να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) ή σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία) στη διεύθυνση:
 
ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
Υπόψη Λίας Παπαδοπούλου
Νικολάου Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ
Τηλ. 2810-391300
 
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων :  10/2/2016
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Για το ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
 
                                                                                          Σπύρος Χ. Αναστασιάδης
  Διευθυντής ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Project Members
Ms. Lia PapadopoulouLast Updated:  7/12/2015
BL
BR