ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELI

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Charalambidis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 1009

ELIAbstract
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες.
 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’ Project Members
Prof. Dimitris Charalambidis
Dr. Paraskevas Tzallas


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  8/9/2015
BL
BR