ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ELI

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Charalambidis
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 885

ELIAbstract
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.
 

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε στον σύνδεσμο 'Download Related Documents'


Project Members
Prof. Dimitris Charalambidis
Prof. Stelios Tzortzakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  29/7/2015
BL
BR