ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ITSSUED

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Petros Samartzis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 602

ARISTEIES

 Abstract
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ITSSUED (ERC-03, ΕΣΠΑ 2007-2013) που αφορά στην απεικόνιση Δομής Μεταβατικών Καταστάσεων με Περίθλαση Υπερβραχέων Παλμών Ηλεκτρονίων, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.
 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Download Related Documents'


Project Members
Dr. Petros Samartzis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  13/5/2015
BL
BR