ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ NILES

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Nikos Pelekanos
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 487

ARISTEIESAbstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Nanowire Innovative Light Emitting Devices and Solar Cells” – ‘NILES’ το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα υποψήφιο διδάκτορα.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Project Members
Prof. Nikos Pelekanos


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  15/4/2015
BL
BR