ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ELI

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Charalambidis
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 300

ELIAbstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν βοηθό έρευνας.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Project Members
Prof. Dimitris Charalambidis
Dr. Alexandros Lappas


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  10/3/2015
BL
BR