ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ELI

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Charalambidis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 284

 

ELI


Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν βοηθό έρευνας. Project Members
Prof. Dimitris Charalambidis
Dr. Emmanuel Stratakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  3/3/2015
BL
BR