ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SophoX

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. George Fytas
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 227

ARISTEIESAbstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Manipulation of Phonons by Mesoscopic Engineering of Soft Matter SophoX» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.

 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Project Members
Prof. George Fytas


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  20/2/2015
BL
BR