ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΘΑΛΗΣ 3D-SET

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Maria Farsari
Download Related Documents

THALES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-3D-SET» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.
Project Members
Dr. Maria Farsari


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  15/1/2015
BL
BR