ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ PREDICTES

MSC Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents

Αρ. Προκ. 626

SYNERGASIA

 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'


Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωµένη φορητή πλατφόρµα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόµες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατοµικευµένης φροντίδας ασθενών (PredictES)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»  το οποίο εντάσσεται στη Δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ΠΕΠ Αττικής), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν τεχνικό έρευνας.  Project Members
Dr. George Konstantinidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  13/11/2014
BL
BR