ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ITSSUED

PhD Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents

Αρ. Προκ. 623

ARISTEIES

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ITSSUED (ERC-03, ΕΣΠΑ 2007-2013) που αφορά στην απεικόνιση Δομής Μεταβατικών Καταστάσεων με Περίθλαση Υπερβραχέων Παλμών Ηλεκτρονίων, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα. 

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'

Project Members
Dr. Petros Samartzis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  12/11/2014
BL
BR