ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΗΣ-3DSET

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Maria Farsari
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 569

THALES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-3D-SET» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο Download Related Documents

Project Members
Dr. Maria Farsari


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  24/9/2014
BL
BR