ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELI

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Charalambidis
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 567

ELI

 Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο βοηθούς έρευνας.

Project Members
Prof. Dimitris Charalambidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  22/9/2014
BL
BR