ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ELI

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Paraskevas Tzallas
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 559

ELI

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELI- ExtremeLightInfrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό προγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και ’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ακολουθήστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents’

Project Members
Dr. Paraskevas Tzallas


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  22/8/2014
BL
BR